Super User

Super User

Obnovljena džamija u Sutivanu

Uz pomoć sredstava odobrenih od Fonda zamanjice Crne Gore I uz logističku podršku Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore u Bijelom Polju je realizovan projekat  pod nazivom  “Zastita I unaprijedjenje kulturnog nasljedja Muslimana ovog grada". Projekat u vrijednosti od 3500 eura su relizovali Suad Čikić i Alen Omerović.

Projekat Ensada Omerovića I Suada Čikića

U Bijelom Polju je vjekovima njegovan multietnički sklad I vjerska tolerancija.Ovaj kraj bilježi brojne ostatke duhovne culture iz prošlosti. Na cjelokupnoj teritoriji Opštine Bijelo Polje danas postoji  13 džamija koje prestavljaju centralno mjesto religiskog života.

Prema svim realnim pokazateljima u Bijelom Polju prisutna je stalno rastuća potreba gradjana za vjerskim obredima, vjerskom poukom i drugim aktivnostima s' akcentom na mlade ljude.  Veliki je broj starijih i nemoćnih lica, odnosno osoba treće životne dobi kao i lica sa invaliditetom koji redovno obavljaju namaz u džamijama. Kako se radi o teže pokretnim licima pristup do mjesta gdje se vrši obred ili uzima abdest je olakšan od kada je urađen prilaz. Riječ je o džamijama u kojima se u periodu vršenja vjerskih obreda, a narocito za vrijeme mjeseca Ramazana okuplja po nekoliko stotina vjernika.

Dvije prigradske dzamije (Sutivan i Nedakusi) koje su rađene u novije vrijeme nisu imale asfaltiran prilaz od kapije do samog ulaza. Taj put je bio zemljani sto je vjernicima otezavao ulazak u džamiju, narocito u zimskom periodu, te je  isti bilo potrebno urediti  kvalitetnim prilazima.

 Za ove dvije džamije urađene su prilazne staze uz pomoć Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore i uz saglasnost Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore koji jepodržao projekat i donatora.

Ukupna vrijednost projekta bila je 4000 eura

Ministar dr Suad Numanović posjetio je danas, sa svojim saradnicima/ama Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom savjeta gospodinom Sabrijom Vulićem.

Na okruglom stolu koji je Ministartsvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija razgovaralo se o samom značaju članstva u Evropskoj uniji kao i ulozi manjinskih naroda u tom integracionom procesu.

Završna manifestacija projekta „Ne zaboravi tradiciju Muslimana“ u organizaciji NVO Foruma Muslimana Bijelo Polje održana je u Domu kulture u Bijelom Polju. U prvom dijelu manifestacije održano je „Veče Ilahija“ gdje je hor Džamije Sutivan u saradnji sa horovima iz Priboja i Prijepolja priredio nezaboravno veče. Ilahije i kaside su duhovne melodije uzvišenog sadržaja, koje su postojano i snažno uticale na svjetovnu poeziju i muziku Muslimana, ali i drugih naroda, kojima su ovi neobični balkanski prostori domovina.

U Bijelom Polju je u  realizovan projekat „ Epska poezija Muslimana“  koji je osmislio  i realizovao Damir Drpljanin u saradnji sa NVU Klub kulture  sa ambicijom da se rastumači, relevantno obrazloži, predstavi i promoviše književno-umjetnički fundus muslimanskog usmenog/epskog pjesničkog stvaralaštva. U tri sesije posvećene usmenom književnom stvaralaštvu, jeziku i izvođenju muslimanskih epskih pjesnika, referentni proučavaoci usmenog stvaralaštva: Adnan Čirgić, Vladimir Vojinović, Radoje Femić, Kemal Musić, Radoman Čečović i ostali objedinili su i sa naučnog aspekta obrazložili stilsko-formalnu fizionomiju muslimanskog epskog stvaralaštva, sa posebnim akcentom na poetičke specifičnosti unutar južnoslovenskog usmeno-epskog prostora.

Savjet Muslimana Crne Gore poklonio je i ove godine novogodišnje paketiće javnim ustanovama i dnevnim centrima za đecu i mlade sa smetnjama u razvoju u osam crnogorskih gradova, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.

Danas je ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović posjetio Muslimanski savjet u Crnoj Gori.

U razgovoru sa Sabrijom Vulićem, predsjednikom i Kadrijom Kurpejovićem, sekretarom Muslimanskog savjeta, ministar Numanović je još jednom istakao na veoma značajnu ulogu savjeta institucionalnom unapređenju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i neophodnoj bližoj saradnji savjeta i resornog Ministarstva. Očekivanja ministra su da Muslimanski savjet, kao i drugi konstituisani savjeti, u narednom periodu treba da posebno obrate pažnju na korišćenju kapaciteta koja im je dao Zakon o manjinskim pravima i slobodama. Takođe, ministar Numanović je istakao da će Ministarstvo u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na sprovođenju zakonskih garancija i strateških dokumenata, pogotovu u dijelu srazmjerne zastupljenosti manjina u organima javne vlasti, funkcionisanja institucionalnih mehanizama za unapređenje i zaštitu manjinskih prava, kao i unapređenja u oblastima obrazovanja, kulture, medijske zastupljenosti idr.

Uz zahvalnost za posjetu i dosadašnju saradnju, gospodin Vulić je predočio osnovne probleme sa kojima se susretao Muslimanski savjet u proteklom periodu, pogotovu u dijelu slobode nacionalnog opredjeljenja te očuvanja identiteta Muslimanskog naroda uz stalne asimilatorske težnje drugih. Gospodin Vulić je naglasio da svi savjeti u budućem periodu moraju imati veći značaj u našem društvenom ambijentu.