Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović posjetio Muslimanski savjet u Crnoj Gori

Objavio  Oct 10, 2013

Danas je ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović posjetio Muslimanski savjet u Crnoj Gori.

U razgovoru sa Sabrijom Vulićem, predsjednikom i Kadrijom Kurpejovićem, sekretarom Muslimanskog savjeta, ministar Numanović je još jednom istakao na veoma značajnu ulogu savjeta institucionalnom unapređenju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i neophodnoj bližoj saradnji savjeta i resornog Ministarstva. Očekivanja ministra su da Muslimanski savjet, kao i drugi konstituisani savjeti, u narednom periodu treba da posebno obrate pažnju na korišćenju kapaciteta koja im je dao Zakon o manjinskim pravima i slobodama. Takođe, ministar Numanović je istakao da će Ministarstvo u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na sprovođenju zakonskih garancija i strateških dokumenata, pogotovu u dijelu srazmjerne zastupljenosti manjina u organima javne vlasti, funkcionisanja institucionalnih mehanizama za unapređenje i zaštitu manjinskih prava, kao i unapređenja u oblastima obrazovanja, kulture, medijske zastupljenosti idr.

Uz zahvalnost za posjetu i dosadašnju saradnju, gospodin Vulić je predočio osnovne probleme sa kojima se susretao Muslimanski savjet u proteklom periodu, pogotovu u dijelu slobode nacionalnog opredjeljenja te očuvanja identiteta Muslimanskog naroda uz stalne asimilatorske težnje drugih. Gospodin Vulić je naglasio da svi savjeti u budućem periodu moraju imati veći značaj u našem društvenom ambijentu.

  1. Novosti