OKRUGLI STO „MANJINSKI NARODI U PROCESU NATO INTEGRACIJA“

Objavio  Sep 11, 2015

 Obraćajući se prisutnima Sekretar Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore mr Kadrija Kurpejovićje između ostalog istakao sljedeće:

Povući ću jednu istorijsku paralelu u vezi nužnosti integracije jednog društva u evroatlanske procese pa dakle iz pune podrške koju pripadnici ovog manjinskog naroda u Crnoj Gori daju Vladi Crne Gore na tom putu. Poznato je da danas u svijetu ima preko 20 puta više manjinskih grupa nego što je to broj međunarodno priznatih država. Činjenica da svaka etnička zajednica ne može imati svoju državu, ukazivala je na potrebu izgradnje sistema međunarodne zaštite manjina. Počeci te zaštite datiraju još iz XVI vijeka. Pitanje položaja manjina i njhove zaštite, aktuelizovano je krajem XIX, a naročito početkom XX vijeka. Od tada, sistem zaštite manjina prolazi kroz različite faze, zavisno od ukupnih istorijskih i političkih prilika u svijetu.  

Unaprjeđenje sistema zaštite manjina, bio je predmet stalnog usaglašavanja unutar i između različitih međunarodnih organizacija. Mnogi dokumenti koji su donijeti, nisu razriješili brojne dileme, a nije pronađen ni univerzalni model za rješavanje etničkih problema. Šta više, još ne postoji ni opšte prihvaćena definicija manjine, dok su međunarodni standardi u oblasti zaštite manjina u dobroj mjeri fluidni, tako da ostavljaju mogućnost višeznačnog tumačenja.

Posebna manjinska prava tretirana su prije svega Deklaracijom UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina (1992), kao najvažnijim univerzalnim međunarodnim dokumentom iz ove oblasti, koji utvrđuje obavezu država da štite egzistenciju i nacionalni ili etnički, kulturni, vjerski i jezički identitet manjina na svojim teritorijama, da podstiču uslove za unaprijeđenje tog identiteta i da usvajaju odgovarajuće zakonodavne i druge mjere kako bi postigle taj cilj.Okvirna konvencija Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina iz 1995 danas, sadrži daleko najveći spisak manjinskih prava. 

Zaštitni mehanizmi nacionalnih manjina regulisani su dakle kako kroz Unutrašnje pravne mehanizme gdje su zaštita manjina, prava i sloboda pripadnika tih manjina uređena ustavom i relevantnim propisima, tako i kroz Međunarodno pravne mehanizme, koji su utvrđeni posebnim međunarodnim sporazumima odnosno odlukama pojedinih međunarodnih organizacija.

Imajući u vidu činjenicu da je članstvo u NATO i EU najvažniji spoljnopolitički cilj Crne Gore, da NATO i EU dijele iste vrijednosti i principe zalažući se za prije svega izgradnju demokratskog društva, vladavinu prava, poštovanje i promociju ljudskih prava, da je članstvo u NATO nacionalni interes i odgovor na pitanje kakav strateški pravac zemlja treba da zauzme da bi generacije koje dolaze živjele bolje, da je NATO savez država koji baštini vrijednosti demokratije, ljudskih prava, građanskih sloboda i mira, Savjet muslimanskog naroda odnosno pripadnici ove populacije daće punu podršku Vladi Crne Gore u procesu NATO integracija, cijeneći da se na taj način afirmišu i efikasnije rješavaju pitanja položaja manjina i njihove zaštite.

 

mr Kadrija Kurpejović, sekretar SMNCG

  1. Novosti

Kontakt

Mar 26, 2018 184 Kontakt

Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 306 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 247 Islamske teme