Treće mišljenje Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u odnosu na Crnu Goru Featured

Objavio/la  E.S. Jul 30, 2019

 

26. 06.2019 u Podgorici, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je obavezni tematski sastanak povodom Trećeg mišljenja Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u odnosu na Crnu Goru a u cilju pripreme i konačnog objedinjavanja komentara u skladu sa nadležnostima određenih institucija  i organizacija.Ispred Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore  učešće na gore sastanku uzeo je sekretar Savjeta, Kadrija Kurpejović, kao član radne grupe za Praćenje sprovođenja preporuka Komiteta ministara Savjeta Evrope vezano za Okvirnu Konvenciju o pravima nacionalnih manjina.


Sastanak je otvorio g. Leon Gjokaj - Generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda i istakavši da je pomenuti dokument jedan od najvažnijih dokumenata koji Crna Gora mora poštovati kako bi ispunila svoje obaveze na poglavlju 23-vladavina prava. On je kazao, između ostalog da Nacionalni savjeti manjina igraju ključnu ulogu u zaštiti i promovisanju prava svojih manjina, ali postoji potreba za saradnjom među savjetima manjina, tako da njihov rad ne bi dovodio do nepotrebnih podjela između nacionalnih manjina. Međutim, ostaje još toga da se uradi, kako bi se osiguralo da postoji veća svijest o tome šta je diskriminacija i koje su pravne mogućnosti dostupne, te da se osigura djelotvorno sprovođenje zakonodavstva, na primjer prava na proporcionalnu zastupljenost u javnim službama, kao i sprovođenje akcionih planova, koji ne dobijaju vanbudžetske resurse i često se oslanjaju na NVO da finansiraju i sprovode ciljeve.


G.Djokaj je iznio stav da je mišljenjem ukazano na ostavren progres u rješavanju pitanja raseljenih lica, uglavnom izbjeglica Roma i Egipćana koje su stigle u Crnu Goru sa Kosova* krajem 1990-ih. Regulisanje pravnog statusa ovih lica je gotovo završeno, a stambena situacija za mnoge od njih se značajno poboljšala.

Savjetodavni odbor smatra da bi ove zaključne napomene mogle poslužiti kao osnova za zaključke i preporuke koje će Komitet ministara usvojiti u odnosu na Crnu Goru. Crna Gora održava pozitivan pristup primjeni Okvirne konvencije, a Savjetodavni odbor posebno bilježi opšti napredak u zakonodavnom i institucionalnom okviru.


Neke od daljih preporuka Savjetodavnog komiteta u radu jesu da je potrebno razmotriti metode finansiranja koje bi mogle obezbijediti dugoročnu održivost za programe radio i televizijskih stanica, kao i za štampane medije, koji se obraćaju licima koja pripadaju nacionalnim manjinama; aktivno angažovati, zapošljavati i obučavati novinare koji pripadaju nacionalnim manjinama, posebno romskoj i egipćanskoj zajednici, nastaviti konstruktivnu saradnju sa predstavnicima manjina u vezi sa udžbenicima, naročito kako bi se osigurao kvalitet prevoda; ohrabriti škole da dosljedno koriste mogućnosti koje se nude u opštem nastavnom planu i programu, uključujući i saradnju s predstavnicima i organizacijama manjina, kako bi odražavale identitet i kulturu pripadnika nacionalnih manjina, preduzeti mjere, uključujući i zakonske podsticaje gdje je to moguće, kako bi se poboljšala zastupljenost manjina u javnim službama; preispitati zakonske odredbe koje se odnose na savjete manjina, uključujući i prag zahtjeva za njihovo osnivanje i njihov pravni status; preduzeti konkretne mjere kako bi se osigurala rodna ravnoteža u savjetima, koji bi trebali biti uključeni u procese donošenja odluka koje se tiču njih; održati konsultacije o uspostavljanju koordinacionog tijela koje bi činili predstavnici svih nacionalnih manjina.

Poslednja izmjena utorak, 30 Jul 2019 07:26
  1. Novosti