Analiza - »Stavovi i percepcija građana o Muslimanima u Crnoj Gori« Featured

Objavio/la  Jul 28, 2023

Uspješno je realizovana i publikovana analiza pod nazivom »Stavovi i percepcija građana o
Muslimanima u Crnoj Gori« Ova Analiza ima za cilj da kroz sveobuhvatno istraživanje na
posebnom uzorku stanovništva (kroz metodologiju fokus grupa), pruži precizne podatke i
informacije o stavovima građana kada je u pitanju postojeće stanje ali i budući pravci u
predstavljanju interesa Muslimana kao manjinske nacionalne zajednice u Crnoj Gori te u
kojoj mjeri svi bitni društveni činioci u Crnoj Gori posvećuju pažnje svim onim temama koje
su od značaja za učuvanje nacionalne posebnosti i identiteta Muslimana u Crnoj Gori.
Zelja je da se na ovaj način obezbijedi adekvatna platforma koja će biti osnova za
osmišljavanje i implementaciju svih drugih projekata koji se tiču zaštite i očuvanja
karakteristika Muslimana u Crnoj Gori kao i kreiranje politika koje u narednom periodu
moraju imati za cilj da utiču snažnije na promjenu dosadašnjeg kursa marginalizacije
Muslimana u Crnoj Gori koje se konkretno oslikava u nedovoljnom poznavanju od strane
pripadnika drugih nacija, nedostatku političkog predstavljanja, te jako lošem odnosu
nadležnih institucija, kao i medija ali i posebno vrlo niskom stepenu zastupljenosti
Muslimana u državnim institucijama.
Analiza pred vama nastala je s ciljem da odgovori na pitanje kako pripadnici islamske
vjeroispovjesti percipiraju važna i aktuelna pitanjima koja se odnose na njihov nacionalni
identitet a posebno kada su u pitanju Muslimani u Crnoj Gori. Tu se prije svega ubrajaju
pitanja koja se odnose na njihov položaj u društvu, način na koji poimaju Crnu Goru i njene
građane ostalih vjeroispovjesti, razlike u pogledu nacionalnog izjašnjavanja koje postoje
između njih, kao i stavovi po pitanju izabranih predstavnika i institucija koje se zalažu za bolji
položaj pripadnika islamske vjeroispovjesti u Crnoj Gori.
Crna Gora se kreće ka novom popisu koji će biti održan ove ili naredne godine. godine, čime i
ovo istraživanje dobija na relevantnosti. Naime, u periodu nakon 1991. godine dešavaju se
značajne promjene u pogledu nacionalnog izjašnjavanja stanovništva.
Analiza je realizovana u okviru projekta » Istražovanje- Muslimani u Crnoj Gori / stavovi i
percepcija građana« koordinatorke i autorke Ene Koljenović, podžanog od strane Fonda za
zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava CG.

Za više detalja publikaciju možete preuzeti ovdje

Poslednja izmjena Monday, 14 August 2023 07:48
  1. Novosti