Održan drugi radni sastanak na temu “Izrada Strategija manjinske politike 2024-2028” Featured

Objavio/la  Mar 20, 2024

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava organizovalo je u Baru drugi po redu sastanak članova Radne
grupe za Izrada Strategija manjinske politike 2024-2028.


Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete,
nauke i inovacija, Ministarstva javne uprave, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstva
unutrašnjih poslova, MONSTAT-a, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, CEKUM-a, RTCG,
savjeta manjinskih naroda, Univerziteta CG, zatim predstavnici lokalnih samouprava iz opština: Tuzi,
Petnjica, Pljevlja, Ulcinj, Bar, Gusinje, Herceg Novi, Kotor, Tivat. Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore
je predstavljao član Radne grupe, generalni sekretar mr Kadrija Kurpejović.


Direktor direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih
zajednica iz Ministarstva za ljudska i manjinska pravadao g. mr Arbena Xhurrete, i Fikret Lulanaj takodje
iz resornog ministarstva imali su uvodna izlaganja. U svom izlaganju g. Xhurrete je istakao značaj
Strategija manjinske politike 2024-2028 kao krovnog dokumenta Ministarstva ljudskih i manjinskih prava
u pogledu unapređenja i očuvanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica,
dok je g.Lulanaj istakao važnost aktivnog učešća u kreiranju navedene strategije svih organa državne
uprave, organa lokalne samouprave kao i nacionalnih savjeta.


Na skupu je dat kratak osvrt na stepen realizacije AP koji se odnosio na Strategiju manjinske politike
2019-2023, problemi i izazovi sa kojima se susreće nadležno Ministarstvo u pogledu izvještavanja Vlade,
o aktivnostima koje nijesu realizovane i traženju uzroka za to.


Drugi dio sesije se fokusirao na sačinjavanje nove Strategije manjinske politike za period 2024-2028.
Obraćajući se porisutnima Kadrija Kurpejović je između ostalog istakao problem koji se prevashodno
odnosi ne samo na majorizaciju, već prevashodno na asimilaciju Muslimana u Crnoj Gori, sa strane
bošnjačkog naroda, koje se dešava u kontinuitetu od 2003. godine. Muslimani CG, kojima je
nacionalnost zagarantovana Ustavom Crne Gore, nemaju problem sa ostalim manjinskim zajednicama u
Crnoj Gori, već sa predstavnicima bošnjačkog naroda, odnosno politikom koja se sprovodi na tom nivou
organizacije te da tu vidi ključni problem i izazov u pogledu daljeg djelovanja i rada ove manjinske
zajednice. Kurpejović je naznačio da veći stepen tolerancije, razgovora, sastanaka, na svim nivoima vidi
kao jedno od rješenja za smanjenje međusobne distance ova dva naroda..
U cilju dalje afirmacije nacionalnog i kulturnog identiteta Muslimana Crne Gore predložene su brojne
aktivnosti za Nacrt teksta Strategije manjinske politike za 2024-2028, a od stepena zainteresovanosti
svih nadležnih institucija koje su targetirane kroz ovu strategiju, kao i samog Savjeta, za realizaciju
predloženih aktivnosti i mjera, zavisiće i status i položaj Muslimana u crnogorskom multikulturalnom
društvu.


Zaključeno je da je Okrugli sto uspješno organizovan, te da je sačinjen prvi Nacrt „Strategije manjinske
politike 2024-2028.“

  1. Novosti