Generalni Sekretar

BIOGRAFIJA
 

mr Kadrija Kurpejović


Kadrija Kurpejović je rođen 15.04.1972. god. u Rožajama gdje je i završio osnovnu i srednju školu.
 
Obrazovanje:
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1999. godine.
Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu, Podgorica Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija” smjer: Ekonomske institucije, – Magistarska teza na temu “Liberalizacija prometa usluga i njeni ekonomski efekti” je odbranjena sredinom jula 2005. godine. Univerzitet Crne Gore je dao saglasnost na doktorsku disertaciju „Uticaj politike konkurencije na trgovinsku politiku Crne Gore“. u septembru 2007. god.
 
Radno iskustvo:
2024 Vlada Crne Gore “Ministarstvo ekonomskog razvoja” Samostalni savjetnik I u Direkciji za politiku i režim spoljne trgovine kontrolisanom robom.
2023 Vlada Crne Gore “Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma” Samostalni savjetnik I u Direkciji za politiku i režim spoljne trgovine kontrolisanom robom.
2014-2021 Vlada Crne Gore “Ministarstvo ekonomije” Načelnik direkcije za politiku i režim spoljne trgovine.
01. jul - 31. dec. 2016. CEFTA Secretariat- Secondment (National expert for services and investment), Brisel, Belgija.
2009 - 2014 Vlada Crne Gore “Ministarstvo ekonomije” Sektor za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomski odnosi sa inostranstvom, Samostalni savjetnik.
2013 - Generalni sekretar Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore.
2006. – 2009 Vlada Crne Gore “Ministarstvo za ekonomski razvoj” Samostalni savjetnik u Sektoru za unaprijeđenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom – Odsjek za politiku i režim spoljne trgovine.
2004. – 2006.Vlada Republike Crne Gore “Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije” Samostalni savjetnik u Sektoru za unaprijeđenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom – Odjeljenje za politiku i režim spoljne trgovine.
2000. – 2004. Vlada Republike Crne Gore “Ministarstvo trgovine”, referenta za praćenje berzanskih cijena proizvoda u izvozu i uvozu; savjetnik za saradnju sa medjunarodnim organizacijama, institucijama i asocijacijama (STO, OECD, ECE/UN, EU, EFTA, CEFTA).
2000. – Sekretarijat za privredu i finansije “SO Rožaje”
 
Članstvo u organizacijama i komisijama:
2023. Član Popisne Komisije Glavnog grada ispred Savjeta muslimanskog naroda CG.
2023. Član Komisije za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima.
18.jul 2019. Predsjednik nadzornog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore.
24.05.2019. Član Savjeta za saradnju sa dijasporom-Iseljenicima.
29. mart 2018. Član Radne grupe za izradu Strategije za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije i Akcionog plana, za period 2019-2023.
26.07.2018. - Član Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskojuniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi.
09.10.2018. - Član Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.
23.09.2017. - Član Nacionalnog koordinacionog tijela za neproliferaciju oružja za masovno uništenje.
12.09.2013. - Član Nacionalnog Koordinacionog tijela za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije – SALW.
20.07.2011. - Član Nacionalnog tima za sprovođenje konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju.
Od dec. 2008. Član Komisije Vlade CG u procesu pristupanja EU.
Od sept. 2008. Generalni sekretar Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore.
05.04.2007. Član Nacionalnog tima Crne Gore za zabranu hemijskog naoružanja.
 
Dodatno iskustvo:
Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, seminara, sastanaka, obuka iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, pružanja brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći, i po tom osnovu posjeduje preko 60 međunarodnih certifikata. Takođe posjeduje Certifikate iz oblasti Akreditacije i poznavanja EU Standarda; Certifikate iz oblasti Korporativnog upravljanja u funkciji unapređenja poslovanja privrednih društava u državnom vlasništvu; Certifikata iz oblasti obilježavanja i markiranja SALW naoružanja - izdatog od strane UNDP-a; Certificate CLDP- Standards Cooperation in Southeast Europe; Certificate UNITAR – UNDP International Financial and Economic Institutions; Certificate Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza - International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies. Imalac je i međunarodnih preporuka za efikasno obavljanje poslova izdate od strane: The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC); United States Department of State – U.S.Embassyʼs Export Control and Related Border Security (EXBS) Program; German Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA). Koordinator je projekta uvođenja elektronske baze podataka u oblasti spoljnotrgovinskog sistema kontrolisanom robom “Therefor” a zatim “StratLink”, koja treba da omogući jednostavniji i funkcionalniji način podnošenja zahtjeva privrednih subjekata kao i same kontrole spoljne trgovine kontolisanom robom. Inicijator je i donosilac brojnih kako zakonskih tako i podzakonskih akata kojim se vrši usaglašavanja nacionalnih sa EU propisima iz oblasti kontrole spoljne trgovine kontrolisanom robom kao i Vladinog akta kojim se provjerava ispunjenost uslova za učešće privrednih subjekata iz Crne Gore za učešće u nabavkama za potrebe NATO Saveza. Objavio je i dva rada u knjigama „Preduzetnička ekonomija“ Ekonomski fakultet Podgorica. Autor je Godišnjih izvještaja o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom za period 2006 - 2015. godina. Služi se engleskim i ruskim jezikom.
 
Oženjen je i otac troje djece.

Kontakt e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
Poslednja izmjena Wednesday, 17 January 2024 12:22