DRI dala pozitivno mišljenje na rad Savjeta Muslimana Crne Gore Featured

Objavio/la  Mar 17, 2022

Državna revizorska institucija (DRI) objavila je Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020. godinu.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI Nikola N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore za 2020.godinu i pozitivno mišljenje na pravilnost poslovanja Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore za 2020.godinu sa skretanjem pažnje.

DRI je dostavila Savjetu devet preporuka.

 

“Ovim izjašnjenjem potrvdjen je dugogodišnji uspješni rad Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore koji se strogo drži načela transparentnosti u svome radi u skladu sa Zakonom i pravnim aktima države Crne Gore. Jako smo sretni što smo jedini Savjet koji je dobio oba pozitivna mišljenja iako to u nekim sredstvima informisanja nije navedeno što nas i ne čudi. Da je bilo drugačije vjerovatno bi se oglasili na sva zvona. Ovako kada radimo transparentno i u skladu sa pravilima izgleda da nije interesantno”- rekao je predsjednik Savjeta MNCG , Sabrija Vulić.

Iz DRI su kazali da preporučuju Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava da inicira izmjene Zakona o manjinskim pravima i slobodama u dijelu koji se odnosi na obavezu savjeta da izvještaj o finansijskom poslovanju sačinjava u skladu sa propisima kojima se uređuju pitanja budžeta i fiskalne odgovornosti, na način što će uskladiti izvještavanje savjeta sa njihovim pravnim statusom.

"Takođe se preporučuje da razmotri mogućnost produženja roka za dostavu izvještaja savjeta i u vezi sa istim inicira izmjene Zakona u tom dijelu. Zbog izraženih negativnih mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, Izvještaji o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Albanskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, Romskog savjeta i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore za 2020. godinu se dostavljaju na upoznavanje Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao nadležnom ministarstvu i Skupštinskom Odboru za ljudska prava i slobode, kao i Upravi prihoda i carina Crne Gore, zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti u dijelu primjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Izvještaji o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Romskog savjeta i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore za 2020.godinu, shodno Protokolu o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije, se dostavljaju na ocjenu i mišljenje Vrhovnom državnom tužilaštvu. Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020.godinu se dostavlja na upoznavanje Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava", zaključuje se u saopštenju DRI.

  1. Novosti