Publikovana Analiza- Zastupljenost i predstavljanje Muslimana u javnosti Featured

Objavio/la  Aug 01, 2022

U okviru projekta podržanog od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava uspješno je realizovana i publikovana Analiza- Zastupljenost i predstavljanje Muslimana u javnosti- aktuelno stanje i preporuke pozitivne prakse u realizaciji nosioca projekta Eme Koljenović, a u saradnji sa Savjetom Muslimana Crne Gore.


Ova analiza odnosa medija prije svega se odnosi na tretiranje manjinske nacionale zajednice Muslimana u broju pojavljivanja u medijskim sadržajima- objavama (takozvanu kvantitativnu analizu), kao i analizu samog  sadržaja onih objava u kojima se pominju Muslimani (takozvanu kvalitativnu analizu). Opšti utisak je da mediji (kako oni mejnstrim tako i oni manji) izuzetno malo pažnje posvećuju Muslimanima u Crnoj Gori. Muslimani u Crnoj Gori čine sastavni dio crnogorskog društvenog bića, sa svojim posebnostima u običajima, kulturi, vjeri i tradiciji, te kao takvi oni moraju biti neizostavni dio medijskog prostora i medijske scene. Dosadašnji odnos medija, kako uređivačkih politika tako i samih novinara-istraživača je vrlo zabrinjavajući i njega karakteriše nezainteresovanost ali i neznanje kada je u pitanju muslimanska nacionalna zajednica. Posebno zabrinjavajući čini trend nepoznavanja razlike od između pojmova Musliman- kao pripadnik nacionalne zajednice i pojma musliman- koja određuje pripadnost vjerskoj zajednici i Islamu. Ova nejasnoća u izvještavanju, često dovodi do pogrešnog informisanja konzumenata informacije a posebno u percepciji građana drugih nacionalnih zajednica što predstavlja jedan od koraka u asimilaciji Muslimana koja nažalost ima pozitivne trendove.

Kvantitativno - kvalitativna analiza medijskog prisustva teme: Muslimani kao narod (nacionalna manjina) u medijima obuhvata pojavljivanje pojma Musliman i izvedenica u periodu od 01. januara do 30. juna 2021. godine, u sadržaju 9 online medija (Portal Vijesti, CdM, Analitika, rtcg.me, Antena M, IN4S, Standard, FOS media i gradski.me (bez rubrike
sport). Cilj analize, izuzev utvrđivanja broja objava u kojima se pominju Muslimani, jeste i provjera načina na koji se ovaj pojam koristi. U svim zabilježenim objavama provjeravao se kontekst (ton objave), odnosno da li se o posmatranoj temi, u ovom slučaju o pripadnicima jednog naroda, govorilo pozitivno, negativno ili neutralno. Da li su Muslimani bili glavna tema objave, jedna od više ili sporadična provjeravalo se kroz parametar fokus. Ovaj parametar pomaže da se još preciznije utvrdi stepen prisustva teme, odnosno informacija koje se tiču Muslimana u medijima, odnosno, da se provjeri da li su objave u cjelosti posvećene Muslimanima ili se oni „usputno pominju“.

Preko tematske podjele selektovanih objava odgovorilo se na pitanje u vezi sa kojom glavnom temom/oblasti koju mediji obrađuju se najviše pominju Muslimane, što takođe doprinosi stvaranju jasnije slike o prisustvu Muslimana u medijima. Svi parametri, kao i broj objava u analizi, posmatrani su i po medijima pojedinačno, sa ciljem utvrđivanja eventualne razlike u izvještavanju kod različitih medija. U konačnom, analiza stvara jasnu sliku o tome koliko često i na koji način su Muslimani pominjani u prvoj polovini 2021. godine.

U periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine u sadržaju 10 online medija (Portal Vijesti, CdM, Analitika, rtcg.me, Antena M, IN4S, Standard, FOS media, gradski.me i kolektiv.me) evidentirano je 2223 medijske objave koje sadrže ključnu riječ Musliman/musliman (izvedenice), a od čega njih 636 zapravo govore o Muslimanima kao nacionalnoj manjini, odnosno naciji. Dakle, u ukupnom publicitetu same riječi Musliman/musliman (i izvedenice), one objave koje se odnose na Muslimane kao naciju imaju udio od 28,61%.


Više informacija i podataka možete pronaći u publikaciji: PREUZIMANJE

 

Poslednja izmjena Monday, 01 August 2022 08:34
  1. Novosti